Business Development Seminars | 21.12.2019 | Kijów

Business Development Seminars

Beginning:
December 21, 2019 (saturday),
time 10:00 AM
End:
December 21, 2019 (saturday),
time 7:00 PM

National Sports Complex “Olympiyskiy”
Velyka Vasylkivska St 55
03150 Kyiv, Ukraine
No tickets
National Sports Complex “Olympiyskiy”
Velyka Vasylkivska St 55
03150 Kyiv, Ukraine